Zaključak o odobrenju sredstava za trihineloskopski pregled uzoraka svinjskog mesa u 2018. godini


Ponedjeljak, 7. svibnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. svibnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava za trihineloskopski pregled uzoraka svinjskog mesa u 2018. godini

 

I.

Grad Đurđevac financirat će trihineloskopski pregled uzoraka svinjskog mesa koje donesu na pregled građani - fizičke osobe, koje kolju svinje za potrebe vlastitog domaćinstva i to s područja Grada Đurđevca koje obuhvaća naselja: Đurđevac, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sveta Ana, Suha Katalena, Sirova Katalena, Grkine i Severovci.

 

II.

Za trihineloskopski pregled jednog uzorka svinjskog mesa odobrava se iznos od 39,50 kuna + PDV iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200203 Potpora poljoprivredi.

 

III.

Trihineloskopski pregled financirat će se na način da davatelj usluge dostavi do 15. u mjesecu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca račun za izvršenu uslugu u čijem se prilogu nalazi spisak korisnika usluga za prethodni mjesec.

 

KLASA: 320-01/18-01/19
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 7. svibnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag. educ.