Zaključak o određivanju lokalnog koordinatora


Ponedjeljak, 28. siječnja 2019.

Na temelju članka 53. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 28. siječnja 2019. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o određivanju lokalnog koordinatora

 

I.

Radi obavljanja i koordinacije poslova strateškog planiranja za područje Grada Đurđevca, za lokalnog koordinatora određuje se službenica SILVIJA LUKAČIN, voditeljica Odsjeka za razvojne projekte u Gradu Đurđevcu.

 

II.

Lokalni koordinator obavlja poslove određene u članku 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 123/17.).

 

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenim novinama Grada Đurđevca".

 

KLASA: 302-02/19-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-1
Đurđevac, 28. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.