Zaključak o prihvaćanju Dodatka IV. kolektivnom ugovoruu za radnike zaposlene u DV “Maslačak”


Utorak, 13. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 9. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Dodatka IV.  Kolektivnom ugovoru za djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja za radnike zaposlene
u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac

I.

Prihvaća se Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za radnike zaposlene u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac, u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 601-01/08-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/01-12-10
Đurđevac,  9. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing.građ., v. r.