Zaključak o prihvaćanju Dodatka VIII. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda…


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2012.. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Dodatka VIII. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije
odlagališta komunalnog otpada "Peski"

I.

Prihvaća se Dodatak VIII. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Peski" Klasa: 351-04/04-03/0100, Ur.broj: 563-02-01/01-12-91 , od 30. studenoga 2012. godine.

II.

Dodatak VIII. osnovnog Ugovora iz točke I. nalazi se u prilogu i sastavni je dio Ugovora.

KLASA: 363-01/04-01/28
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-37
Đurđevac, 12. prosinca 2012.

Gradonačelnik
Slavko Gračan, ing.građ.