Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva (PESKI ART)


Petak, 13. rujna 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. kolovoza 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju pokroviteljstva

I.

Gradonačelnik Grada Đurđevca prihvaća pokroviteljstvo nad održavanjem likovne radionice PESKI-ART 2013. Đurđevac koja će se održati 14. rujna 2013. godine u Društvenom domu „Mladen Markač“ u Đurđevcu.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Grada Đurđevca“.

KLASA: 026-01/13-01/24
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 27. kolovoza 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.