Zaključak o prihvaćanju ponude Bistre d.o.o. za uređenje javnih površina grada Đurđevca


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. lipnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju ponude Bistre d.o.o. za uređenje
javnih površina grada Đurđevca

I.

Prihvaća se ponuda trgovačkog društva Bistra d.o.o. iz Đurđevca, A.Radića 8c za uređenje javnih površina grada Đurđevca  u iznosu od 2.500,00  kuna (s uključenim PDV-om), ponuda br.39/2013. od 20. lipnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2205 Aktivnost Ostala uređenja grada 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – održavanje kanala.

KLASA: 363-01/13-01/53
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 26. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.