Zaključak o prihvaćanju ponude Bistre d.o.o.


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. ožujka. 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju ponude Bistre d.o.o. za pripremu podloge za sijanje trave na javnim površinama grada Đurđevca

I.

Prihvaća se ponuda trgovačkog društva Bistra d.o.o. iz Đurđevca, A.Radića 8c za pripremanje podloge za sijanje trave na javnim površinama grada Đurđevca  u iznosu od 5.150.00  kuna (s uključenim PDV-om) ponuda br.01/2013. od 03.siječnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke  Aktivnost 2203 Održavanje parkova i zelenih površina 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova.

KLASA: 363-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-1
Đurđevac, 14. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.