Zaključak o prihvaćanju ponude Damir Franc d.o.o. – ozbvučenje Doma kulture


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 18/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju ponude Damir Franc d.o.o. iz Bedekovčine
za ozvučenje Doma kulture u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Damir Franc d.o.o. za prodaju muzičkih instrumenata i glazbene opreme iz Bedekovčine, Kebel 5, za ozvučenje Doma kulture u Đurđevcu u iznosu od 33.518,80 kuna (s uključenim PDV-om), ponuda 164/13. od 12. ožujka 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke  Aktivnost 1102 Informatizacija i opremanje 422 Postrojenja i oprema.

KLASA: 612-01/13-01/10
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-6
Đurđevac, 11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.