Zaključak o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata


Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca
i odobrenju novčanih sredstava za elektroinstalaterske radove
i materijal na Trgu sv. Jurja prilikom dolaska generala
Mladena Markača u Đurđevac

I.

Prihvaća se ponuda elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca, Planinska 105,  za elektroinstalaterske radove i materijal na Trgu sv. Jurja prilikom dolaska generala Mladena Markača u Đurđevac i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 1.187,50 kuna (ponuda broj: 68, od 16. studenoga 2012.).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2307 Projekt Izgradnja javne rasvjete 421 Građevinski objekti.

KLASA: 363-01/12-01/118
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 30. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.