Zaključak o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata – Picokijada 2013.


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. lipnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca
i odobrenju novčanih sredstava za materijal za potrebe
manifestacije „Picokijada 2013.“

I.

Prihvaća se ponuda elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca, Planinska 105,  za materijal za potrebe manifestacije „Picokijada 2013.“ i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 2.136,25 kuna s uključenim PDV-om (ponuda od 25. lipnja 2013. godine)

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2307 Projekt Izgradnja javne rasvjete 421 Građevinski objekti.

KLASA: 363-01/13-01/65
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 26. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.