Zaključak o prihvaćanju ponude – javna rasvjeta uz Srednjoškolski centar u Đurđevcu


Petak, 6. rujna 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. srpnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude za dobavu i isporuku samostojećeg ormara za javnu rasvjetu
uz Srednjoškolski centar u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda HEP-a Operatora distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA, Hrvatske državnosti 32, Koprivnica i odobravaju sredstva u iznosu od 10.135,48 kuna (s uključenim PDV-om) za dobavu i isporuku samostojećeg ormara za javnu rasvjetu uz Srednjoškolski centar u Đurđevcu (ponuda br. 231/JR/Đ, od 26. srpnja 2013.godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2307 Projekt Izgradnja javne rasvjete .

KLASA: 363-01/13-01/63
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-4
Đurđevac, 26.  srpnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.