Zaključak o prihvaćanju ponude KOMFORT d.o.o.


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude KOMFORT d.o.o. i odobrenju novčanih sredstava
za radove na izvedbi temeljne AB ploče za postavu drvene
skulpture u Đurđevcu – park ispred Društvenog
doma Mladen Markač

I.

Prihvaća se ponuda KOMFORT d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Zagreb, POSLOVNICA ĐURĐEVAC, Stjepana Radića 124d, za radove na izvedbi temeljne AB ploče za postavu drvene skulpture u Đurđevcu – park ispred Društenog doma Mladen Markač i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 1.344,50 kuna s uključenim PDV-om (ponuda Br. 05/2013., od 30. travnja 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1201 Aktivnost Mjesni odbori 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 363-01/13-01/34
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 10. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.