Zaključak o prihvaćanju ponude Komunalija-Plin d.o.o.


Petak, 8. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. veljače 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac
za rekonstrukciju plinskog priključka strukovne škole u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac, Broj: I-278/12, od 1. listopada 2012. godine, za rekonstrukciju plinskog priključka strukovne škole u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 35.611,33 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2505 Projekt Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom 421 Građevinski objekti.

KLASA: 363-01/12-01/95
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 21. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.