Zaključak o prihvaćanju ponude Montaže „Fancev“


Petak, 1. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12. ) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. veljače 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Montaže „Fancev“ za zamjenu
oštećene kanalizacijske cijevi na javnoj površini

I.

Prihvaća se ponuda Montaže „Fancev“, vl. Mladena Fanceva iz Virja, Mitrovica 182, (Ponuda 13-010-0003, od 30. siječnja 2013. godine) za zamjenu oštećene kanalizacijske cijevi na javnoj površini i za te namjene odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.050,00 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/13-01/07
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 4. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.