Zaključak o prihvaćanju ponude Prvče P.Z. za kupnju vreća za zaštitu od poplava na području Grada Đurđevca


Četvrtak, 23. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 23. listopada 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Prvče P.Z. za kupnju vreća za zaštitu od poplava na području Grada Đurđevca

I.

Prihvaća se ponuda Prvče P. Z., Nova Gradiška, Baruna Trenka 28, Prodavaonica M-31 u Đurđevcu, Đ. Basaričeka 85, za kupnju vreća za zaštitu od poplava na području Grada Đurđevca u iznosu od 1.672,00 kn s uključenim PDV-om (ponuda/predračun: 81, od 23. listopada 2014. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se sa stavke A 400103 Održavanje javnih površina.

 

KLASA: 363-01/14-01/124
URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-2
Đurđevac, 23. listopada 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.