Zaključak o prihvaćanju ponude Segrad d.d. i odobrenju sredstava za izradu temeljnih stopa


Utorak, 13. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 9. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Segrada d.d. Đurđevac i odobrenju sredstava
za izradu temeljnih stopa autobusnog stajališta
i stupa za rasvjetu u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Segrada d.d. Đurđevac i odobravaju sredstva u iznosu od 7.350,00 kuna (s uključenim PDV-om) za izradu temeljnih stopa autobusnog stajališta i stupa za rasvjetu u Đurđevcu, ponuda Broj: 009-11-12-551 od 9. studenoga 2012.godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 340-01/12-01/17
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-5
Đurđevac, 9. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.