Zaključak o prihvaćanju ponude Segrada d.d. i odobrenju sredstava za MO Mičetinac


Petak, 1. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. veljače 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Segrada d.d. Đurđevac i odobrenju
novčanih sredstava za materijal za
Mjesni odbor Mičetinac

I.

Prihvaća se ponuda Segrada d.d. Đurđevac i odobravaju sredstva u iznosu od 1.083,84 kuna (s uključenim PDV-om) za materijal za Mjesni odbor Mičetinac (ponuda Broj: RN-90-2013-900002, od 28. siječnja 2013. godine).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1201 Aktivnost Mjesni odbori 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 026-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 4. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.