Zaključak o prihvaćanju ponude za skupljanje srušenih grana


Petak, 1. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. veljače 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za
skupljanje srušenih grana u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac, Broj: I3-38/13, od 4. veljače 2013. godine, za skupljanje srušenih grana u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 1.275,00 kuna (s uključenim PDV-om).                        .

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2203 Aktivnost Održavanje parkova i zelenih površina 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/13-01/09
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 4. veljače  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.