Zaključak o prihvaćanju Predugovora o priključenju broj 400500-130040-00110197


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  17. siječnja  2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Predugovora o priključenju
broj 400500-130040-00110197

I.

Prihvaća se Predugovor o priključenju broj 400500-130040-00110197 zaključen između Grada Đurđevca i HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, ELEKTRE Koprivnica, u svezi izgradnje mrtvačnice u Mičetincu.

II.

Predugovor o priključenju broj 400500-130040-00110197 sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 361-01/12-01/33
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-10
Đurđevac, 17. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.