ZAKLJUČAK o prihvaćanju projekta i odobrenju sredstava za projekt Ljetne škole robotike i programiranja


Petak, 17. kolovoza 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. kolovoza 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju projekta i odobrenju sredstava za projekt Ljetne škole robotike i programiranja

 

I.

Prihvaća se projekt Ljetne škole robotike i programiranja u organizaciji Udruge Autonomni alternativni klub kulture (AK46), iz Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB: 57824238988, s ciljem podizanja općeg znanja iz tehničkih i informatičkih područja, a sukladno zamolbi od 14. kolovoza 2018. godine.

 

II.

Za projekt Ljetne škole programiranja i robotike, iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu odobravaju se sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna sa stavke A 300302 Zajednica tehničke kulture.

KLASA: 630-01/18-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/01-18-1
Đurđevac, 17. kolovoza 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.