Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju troškova potrošnje plina


Petak, 8. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 21. veljače 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju troškova potrošnje
plina nastalih na zajedničkom brojilu u zgradi
Obrtnog doma u Đurđevcu

I.

Prihvaća se Sporazum o sufinanciranju troškova potrošnje plina nastalih na zajedničkom brojilu u zgradi Obrtnog doma u Đurđevcu, KLASA: 363-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-1, sklopljen između Udruženja obrtnika Đurđevac i Grada Đurđevca.

II.

Sporazum iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 363-01/13-01/10
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 21. veljače 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.