Zaključak o prihvaćanju Ugovora o prijenostu Ugovora o korištenju javne usluge…


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o prijenosu Ugovora o korištenju
javne usluge na mreži niskog napona
Broj 4005-13-000006

I.

Prihvaća se Ugovor o prijenosu Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona Broj 4005-13-000006, od 3. siječnja 2013. godine, između Silvestar d.o.o. Pitomača, Braće Radića 35, i Grada Đurđevca, a uz suglasnost HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Distribucijsko područje ELEKTRA KOPRIVNICA, kojim se uređuju međusobni odnosi u vezi uvjeta za korištenje niskonaponske elektroenergetske mreže Operatora distribucijskog sustava za obračunsko mjerno mjesto na adresi Đurđevac, Bjelovarska bb.

II.

Ugovor iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Obvezuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo za praćenje stanja u svezi redovnog podmirenja novčanih obveza poduzeća Silvestar d.o.o. Pitomača prema HEP-u, za potrošenu električnu energiju.

KLASA: 940-01/12-01/17
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-6
Đurđevac, 17. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.