Zaključak o prihvaćanju Ugovora o provedbi stručnog nadzora nad provođenjem preventivne deratizacije


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. travnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o provedbi stručnog nadzora nad provođenjem
preventivne deratizacije na području Grada Đurđevca

I.

Prihvaća se Ugovor o provedbi stručnog nadzora nad provođenjem preventivne deratizacije na području Grada Đurđevca kojega će obavljati Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije  KLASA: 500-01/13-01/03, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2204 Aktivnost Održavanje čistoće grada 323 Rashodi za usluge.

III.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan da u ime Grada Đurđevca s ravnateljicom Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije  dr. sc. Draženkom Vadla, dr. med., zaključi i potpiše Ugovor iz točke I. ovog Zaključka.

KLASA: 500-01/13-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 17. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.