Zaključak o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju Broj: 05-F-R-0137/13-6 PORLZ 9


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  17. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju
Broj: 05-F-R-0137/13-6 PORLZ 9

I.

Prihvaća se Ugovor o sufinanciranju   Broj: 05-F-R-0137/13-6 PORLZ 9 zaključen između  Grada Đurđevca  i  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

II.

Ugovor o sufinanciranju   Broj: 05-F-R-0137/13-6 PORLZ 9 sastavni je dio ovog
Zaključka.

KLASA: 302-01/13-01/03
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-3
Đurđevac, 17. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.