Zaključak o prihvaćanju Uputa za naplatu gradskih prihoda Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  10. svibnja 2013.  godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Uputa za naplatu gradskih prihoda
Grada Đurđevca

I.

Prihvaćaju se Upute za naplatu gradskih prihoda Grada Đurđevca – interna pisana procedura izrađena od Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode.

II.

Upute  za naplatu gradskih prihoda iz točke I. sastavni su dio ovog Zaključka.

KLASA: 410-07/13-01/19
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1
Đurđevac, 10. svibnja  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.