Zaključak o prijenosu novčanih sredstava Zajednici sportskih udruga grada Đurđevca


Četvrtak, 10. siječnja 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst,137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca 10. siječnja 2019. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prijenosu novčanih sredstava Zajednici sportskih udruga grada Đurđevca

 

I.

Sukladno zahtjevu za prijenosom sredstava od 10. siječnja 2019. godine, odobravaju se sredstva u iznosu od 23.220,00 kuna za potrebe redovnog rada Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu sa stavke: A 300401 Rad sportskih klubova.

 

KLASA: 620-01/19-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2
Đurđevac, 10. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ