Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o prihvaćanju ponude Euromusic agency d.o.o.


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 18/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o stavljanju van snage Zaključka o prihvaćanju ponude
Euromusic agency d.o.o. za ozvučenje
Doma kulture u Đurđevcu

Stavlja se van snage Zaključak o prihvaćanju ponude Euromusic agency d.o.o. za ozvučenje Doma kulture u Đurđevcu KLASA: 612-01/13-01/10, URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1, od 14. ožujka 2013. godine.

KLASA:612-01/13-01/10
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-5
Đurđevac, 11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.