Zaključak o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.


Ponedjeljak, 30. srpnja 2018.

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13, 5/14. - pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. - pročišćeni tekst) i članka 12. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 5/16.)  gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 30. srpnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o sufinanciranju nabave knjiga za učenike osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.

I.

Grad Đurđevac sufinancirat će nabavu knjiga za učenike osnovne škole, koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca, i to za učenike 1. razreda nabavu udžbenika i radnih bilježnica u stopostotnom iznosu, a za učenike od 2. do 8. razreda u iznosu od 300,00 kuna, ukoliko pravo na sufinanciranje nabave knjiga učenici ne ostvaruju s nekog drugog osnova.

Pored sufinanciranja iz stavka 1. ove točke, za obitelji sa troje ili više djece koja pohađaju osnovnu školu, srednju školu ili fakultet, Grad Đurđevac financirat će nabavu knjiga u cijelosti za jednog osnovnoškolca.

 

II.

Roditelji učenika dužni su u Gradsku upravu dostaviti popunjeni obrazac s traženim podacima, najkasnije do 30. rujna 2018. godine, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja, odnosno skrbnika, temeljem dostavljenih računa o kupljenim knjigama.

 

III.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca za praćenje provođenja ovog Zaključka.

 

IV.

Novčana sredstva potrebna za realizaciju sufinanciranja nabave knjiga iz točke I. ovog Zaključka osiguravaju se Proračunu Grada Đurđevca za 2018. godinu.

 

KLASA: 602-01/18-01/49

URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1

Đurđevac, 30. srpnja 2014.

 

GRADONAČELNIK

Hrvoje Janči, mag.educ.