Zaključak o uskrati prethodne suglasnosti na Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja


Petak, 1. ožujka 2013.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,   178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) gradonačelnik Grada Đurđevca, 4. veljače  2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o uskrati prethodne suglasnosti na
Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
za područje Grada Đurđevca

Trgovačkom društvu Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac ne daje se prethodna  suglasnost na Cjenik skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za područje Grada Đurđevca, broj: I3-31/13 od  30. siječnja  2013. godine.

KLASA: 351-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 4. veljače  2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.