Zaključak o usvajanju Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 4. stavka 1. Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 9/10. i 4/11.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca
za akademsku godinu 2012./2013.

I.

Utvrđuje se prijedlog Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita Grada Đurđevca za akademsku godinu 2012./2013. (od rednog broja 1. do zaključno s rednim brojem 24.), kako slijedi:

1.    Ana Vlahović, Bregovita 7, Đurđevac,
2.    Marija Barberić, T. Ujevića 41, Đurđevac,
3.    Marijana Janči, Đ. Basaričeka 5a, Đurđevac,
4.    Sanela Janči, Đ. Basaričeka 5a, Đurđevac,
5.    Marko Novak, I. Đuriševića 54, Đurđevac,
6.    Ana Patačko, A. Hebranga 9, Đurđevac,
7.    Mihaela Cik, B. Jelačića 28, Đurđevac,
8.    Lucija Fusić, S. Radića 185d, Đurđevac,
9.    Emilija Ivković, A. Radića 18, Đurđevac,
10.    Sarah Silvija Štimac, I. Đuriševića 2, Đurđevac,
11.    Toni Cestar, K. Tomislava 6, Đurđevac,
12.    Danijel Barberić, T. Ujevića 41, Đurđevac,
13.    Mirta Leščan, P. Radića 4, Đurđevac,
14.    Luka Lončar, Basaričekova 62, Đurđevac,
15.    Tea Ređep, G. Karlovčana 47, Đurđevac,
16.    Ivan Švaco, K. Zvonimira 16, Đurđevac,
17.    Goran Bartolić, Bunarska 20, Čepelovac,
18.    Anabela Černeli, S. Radića 185c, Đurđevac,
19.    Ana Pavlović, B. Jelačića 118, Đurđevac,
20.    Mario Bobovčan, Donji Brvci 40, Đurđevac,
21.    Valentina Šostarec, Vinogradska 20, Đurđevac,
22.    Mirna Lesničar, S. Radića 7, Đurđevac,
23.    Martina Turopolec, Ciglenska 20, Đurđevac,
24.    Marko Lesničar, S. Radića 7, Đurđevac.
II.

Lista reda prvenstva iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

KLASA: 604-02/12-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-3
Đurđevac,  12. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.