Zaključak – odobravanje subvencije Radio Đurđevcu d.o.o.


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,   21. siječnja  2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobravanju subvencije Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac

Za pružanje usluga  informiranja građana Grada Đurđevca putem Radio Đurđevca d.o.o. Đurđevac, u prigodnim i redovnim emisijama, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, o zbivanjima, aktualnostima i događajima s područja Grada Đurđevca vezano uz rad Gradskog vijeća, gradonačelnika, ustanova Grada, udruga i mjesnih odbora, odobrava se Radio Đurđevcu d.o.o. Đurđevac subvencija u iznosu od 25.000,00 kuna, koja će se doznačiti  Radio Đurđevcu u dva jednaka obroka i to: prvi u iznosu od 12.500,00 kuna do 30. ožujka 2013. i drugi u iznosu od 12.500,00 kuna do 30. lipnja 2013. godine.

KLASA: 008-01/13-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 21. siječnja  2013.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing. građ.