Zaključak – odobrenja novčanih sredstava VZ za adaptaciju doma u Severovcima


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  12. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca
za adaptaciju Društvenog doma Severovci

Odobravaju se sredstva Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca za adaptaciju Društvenog doma Severovci sa stavke 1502 Aktivnost Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca 381 Tekuće donacije, sukladno ponudi BILO-SAN-a d.o.o. Budrovac, Bilogorska 25, od 24. listopada 2012. godine.

KLASA: 363-01/12-01/107
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.