Zaključak – odobrenje financijskih sredstava za Kukuriček


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i točke VIII. podtočke 3. Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2013. godini ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/12.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 31. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju financijskih sredstava Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac
za organizaciju festivala „Kukuriček 2013.“

I.

Udruzi Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna za organizaciju Dječjeg glazbenog festivala „Kukuriček 2013.“, koji će se održati 22. lipnja 2013. godine u Đurđevcu.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke Potprogram 0313 Ostali korisnici u kulturi – 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/15
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 31. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.