Zaključak – odobrenje novčanih sredstava Matici Hrvatskoj Ogranak Đurđevac


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  21. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Matici Hrvatskoj Ogranak Đurđevac
za projekt  izdavanje kalandara- plakata poezije

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 2.000,00, kuna Matici Hrvatskoj Ogranak Đurđevac, Ulica Mladosti 34, Đurđevac  za tradicionalni projekt izdavanja kalendara- plakata poezije.

II.

Iznos iz točke I.  ovog Zaključka odobrava se  iz Proračuna Grada Đurđevca sa stavke 381 Tekuće pomoći, 1609 Ostali korisnici u kulturi.

KLASA: 007-01/13-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 21. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.