Zaključak – odobrenje novčanih sredstava Snježani Palijan


Utorak, 22. siječnja 2013.

 Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Snježani Palijan iz Lovasa za izdavanje autobiografskog djela

I.

Autorici Snježani Palijan iz Lovasa, ulica Kralja Tomislava 8, odobrava se 1.000,00 kuna za izdavanje autobiografskog djela  pod nazivom „Rak ne mora biti mrak“.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

KLASA: 612-01/12-01/30
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.