Zaključak – odobrenje novčanih sredstava (sudjelovanje članova Debatnog kluba Đurek na turniru u Zagrebu)


Srijeda, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. prosinca 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za sudjelovanje članova Debatnog kluba „Đurek“ Osnovne škole „Grgura Karlovčana“ Đurđevac na debatnom turniru u Zagrebu

I.

Odobravaju se novčana sredstva za sudjelovanje članova Debatnog kluba „Đurek“ Osnovne škole „Grgura Karlovčana“ Đurđevac na debatnom turniru u Zagrebu, i za te namjene odobrava se 826,60 kuna, sukladno zamolbi voditeljice Debatnog kluba „Đurek“ Ivane Cvetković, prof..
Novčana sredstva iz stavka 1. ove točke odnose se na trošak kotizacije u iznosu 240,00 kuna i trošak povratnih karata za relaciju Đurđevac-Zagreb-Đurđevac u iznosu 586,60 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 300601 Unapređenje nastave u Osnovnoj školi.

KLASA: 007-01/14-01/90
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 17. prosinca 2014.
GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl.iur.