Zaključak – odobrenje novčanih sredstava Udruzi specijalne jedinice policije “Ban”


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Udruzi specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata „BAN“- Koprivnica

I.

Udruzi specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata „BAN“ iz Koprivnice, Trg Eugena Kumičića18, odobrava se 1.000,00 kuna za obilježavanje 20. obljetnice ustrojavanja Specijalne jedinice policije „BAN“- Koprivnica.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.