Zaključak – odobrenje novčanih sredstava za KK Đurđevac


Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  25. listopada 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Športskom karate klubu Đurđevac
povodom Međunarodnog karate turnira
- „Đurđevac Open 2012.“

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna Športskom karate klubu Đurđevac povodom Međunarodnog karate turnira „Đurđevac Open 2012.“ koji će se održati 4. studenoga 2012. godine u Športskoj dvorani srednje škole u Đurđevcu.

II.

Iznos iz točke I.  ovog Zaključka odobrava se sa stavke Proračunska zaliha.

KLASA: 620-01/12-01/05
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac, 25. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.