Zaključak – odobrenje sredstava HAK-u za sufinanciranje akcije


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu,
Auto-klubu Đurđevac za sufinanciranje akcije
„Sigurno u prometu 2013.“

I.

Za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2013.“ Hrvatskom autoklubu, Auto-klubu Đurđevac odobrava se 6.360,00 kuna.
Akcija „Sigurno u prometu 2013.“ obuhvaća obuku učenika 5. razreda osnovne škole s ciljem podizanja prometne kulture sigurnosti u prometu na cestama, zaštite djece kao sudionika u prometu i stjecanja prava za izdavanje Dozvole za upravljanje biciklom.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke Aktivnost 1901 Osnovna škola 381 Tekuće donacije.

KLASA: 340-01/12-01/19
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.