Zaključak – odobrenje sredstava Udruzi kazališnih amatera Gradsko kazalište Đurđevac za organiziranje predstava u 2013. godini


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 8. stavka 2. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Grad Đurđevac („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 8/06. i 7/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. kolovoza 2013. godine, donio je

   Z A K LJ U Č A K

o odobrenju financijskih sredstava Udruzi kazališnih amatera Gradsko kazalište Đurđevac za organiziranje predstava u 2013. godini

 I.

             Udruzi kazališnih amatera Gradsko kazalište Đurđevac odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za organiziranje predstava u 2013. godini, sukladno zahtjevu od 26. kolovoza 2013. godine.

II.

             Financijska sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke POTPROGRAM 0313 – Ostali korisnici u kulturi 1609 Aktivnost Sufinanciranje udruga u kulturi i tehničkoj kulturi 381 Tekuće donacije.

 

KLASA: 402-08/13-01/10

URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2

Đurđevac, 27. kolovoza 2013.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.