Zaključak – odobrenje sredstava za poklon pakete djeci


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  12. studenoga 2012. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o odobrenju financijskih sredstava
za nabavku poklon paketa djeci za Božić  2012. godine

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00 kuna po djetetu, za kupnju poklon paketa djeci poljoprivrednika i nezaposlenih osoba (oba roditelja)  s područja Grada Đurđevca, do 12 godina starosti, za Božić 2012. godine.

II.

Dječji vrtić "Maslačak" Đurđevac  zadužuje se za kompletiranje poklon paketa do vrijednosti  od 100,00 kuna po paketu te za organizaciju oko njihove podjele.

KLASA: 601-01/12-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1
Đurđevac,  12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.