Zaključak – odobrenje sredstava za pretplatu na dnevne novine “Večernji list”


Utorak, 22. siječnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  7. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na dnevne novine“Večernji list“
za 2013.godinu

I.

Odobravaju se novčana sredstva Styria Hrvatska- medijski servisi d.o.o, Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, u iznosu od 2.457,00 kuna ( s uključenim PDV-om) za pretplatu na dnevni novine „Večernji list“ za 2013. godinu.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 008-01/12-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-2
Đurđevac, 7. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.