Zaključak – odobrenje TZPđP korištenja javnih površina


Petak, 28. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.)  i  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. prosinca  2012. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o odobravanju Turističkoj zajednici Područja đurđevačke Podravine
korištenja  javnih površina za potrebe organizacije
„Božićnog sajma u Đurđevcu“

Turističkoj zajednici Područja đurđevačke Podravine odobrava se za potrebe organizacije „Božićnog sajma u Đurđevcu“, za dane 22. i 23. prosinca  2012. godine korištenje javne površine na Trgu svetog Jurja u Đurđevcu.

KLASA: 610-02/12-01/10
UR.BROJ: 2137/03-01-02/03-12-1
Đurđevac,  19. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.