Zaključak odobrenju novčanih sredstava Konjičkom klubu


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Konjičkom klubu „Đurđevački graničari“
za Konjičke igre „Sv. Juraj“ prilikom obilježavanja
dana Grada Đurđevca

I.

Konjičkom klubu „Đurđevački graničari“ za Konjičke igre „Sv. Juraj“ prilikom obilježavanja dana Grada Đurđevca odobrava se 1.500,00 kuna, sukladno zamolbi za sponzorstvo od 8. travnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1002 Aktivnost Manifestacije (Dan Grada, blagdani) 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

KLASA: 007-01/13-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.