Zaključak – oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za Konzum


Utorak, 13. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 30. listopada 2012. donio je

ZAKLJUČAK
povodom zahtjeva tvrtke Hidroregulacija d.d. Bjelovar u
svezi oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa za
Trgovački centar „KONZUM“ u Đurđevcu

Vezano uz zahtjev tvrtke Hidroregulacija d.d. Bjelovar u svezi oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa za Trgovački centar „KONZUM“ u Đurđevcu, obvezuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca da Hidroregulaciji d.d. Bjelovar uputi dopis u kojem će ih upoznati s važećim odredbama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Đurđevca te im pojasniti mogućnosti za djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa.

KLASA: 361-01/12-01/39
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-3
Đurđevac, 30. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.