Zaključak – prihvaćanje Plana zimske službe na području Grada Đurđevca za sezonu 2012/2013


Četvrtak, 29. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 19. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Plana zimske službe na području Grada Đurđevca
za sezonu 2012./2013. godinu

I.

Prihvaća se Plan zimske službe na području Grada Đurđevca za sezonu 2012./2013. godinu, koji je izradio Upravni odjel za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca 12. studenoga 2012. godine.

II.

Plan zimske službe na području Grada Đurđevca za sezonu 2012./2013. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.

KLASA: 363-01/12-01/109
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 19. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.