Zaključak – prihvaćanje ponude Bistre d.o.o. i odobrenje novčanih sredstava (uređivanje površina)


Petak, 2. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. listopada 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Bistre d.o.o. Đurđevac i odobrenju novčanih sredstava
za strojno uređivanje gradskih površina u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Bistre d.o.o. Đurđevac, Antuna Radića 8c, za strojno uređivanje gradskih površina u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna s uključenim PDV-om (ponuda br.: 107/2012., od 13. listopada 2012.)

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2205 Aktivnost Ostala uređenja grada 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/103
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 25. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.