Zaključak – prihvaćanje ponude Komunalija d.o.o. za zamjenu poklopca


Ponedjeljak, 26. studenoga 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za zamjenu polomljenog
ljevano-željeznog poklopca na revizionom oknu Javne kanalizacijske
mreže u Međašnoj ulici u Đurđevcu (kod kbr. bb –
Bistro „Nikolino“)

I.

Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac, Broj: I/T-957/12, od 6. studenoga 2012. godine, za zamjenu polomljenog ljevano-željeznog poklopca na revizionom oknu Javne kanalizacijske mreže u Međašnoj ulici u Đurđevcu (kod kbr. bb – Bistro „Nikolino“) i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 782,50 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/12-01/108
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-2
Đurđevac, 12. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.