Zaključak – prihvaćanje ponude Komunalija d.o.o.


Ponedjeljak, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. siječnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za zamjenu polomljenog ljevano-željeznog kanalskog poklopca na revizionom oknu Javne kanalizacije ispred kbr. 126-128 u Ulici bana Jelačića i izradu čelične rešetke i slivnika kod kbr. 103 u
Basaričekovoj ulici u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac, Broj: I-T-15/13, od 8. siječnja 2013. godine, za zamjenu polomljenog ljevano-željeznog kanalskog poklopca na revizionom oknu Javne kanalizacije ispred kbr. 126-128 u Ulici bana Jelačića i izradu čelične rešetke i slivnika kod kbr. 103 u Basaričekovoj ulici u Đurđevcu i za te namjene odobravaju se sredstva u iznosu od 620,00 kuna (s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge.

KLASA: 363-01/13-01/05
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 17. siječnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.