Zaključak – prihvaćanje ponude Komunalije d.o.o. za obavljanje poslova zimske službe


Utorak, 4. prosinca 2012.

Na temelju članka članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i članka 5. i 6. stavka 2. i 3. Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 8/09., 4/10., 1/12. i 3/12. ), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju ponude Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova zimske službe na području Grada Đurđevca i prigradskim naseljima za
sezonu 2012./2013. godine

I.

Prihvaća se ponuda Komunalija d.o.o. Đurđevac za obavljanje poslova zimske službe na ulicama, stazama, trgovima i parkiralištima na području Grada Đurđevca i prigradskim naseljima za sezonu 2012./2013. godine, sukladno ponudbenom troškovniku s opisom poslova broj I/T-1019/12 od 21. studenoga 2012. godine, koji je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Isplata za obavljene poslove zimske službe na ulicama, stazama, trgovima i parkiralištima na području Grada Đurđevca i prigradskim naseljima za sezonu 2012./2013. godine, sukladno troškovniku iz točke I. ovog Zaključka, izvršit će se na temelju ovjerenog obračuna stvarno izvedenih radova od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca.

III.

Na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca i Plana zimske službe na području Grada Đurđevca za sezonu 2012./2013., te troškovnika, zaključit će se ugovor s Komunalijama d.o.o. Đurđevac o obavljanju poslova iz točke I. ovog Zaključka.

KLASA: 363-01/12-01/109
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-4
Đurđevac, 26. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.